Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden regelen de rechten en de plichten die op de gehele overeenkomst betrekking hebben en dus op alle onderdelen van toepassing zijn. De Algemene en Bijzondere Voorwaarden zijn ook als download beschikbaar.

De Bijzondere Voorwaarden vullen de Algemene Voorwaarden aan en omschrijven specifiek de rechten en verplichtingen ten aanzien van de persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent B.V. op het moment dat een lid werkloos is geworden en aanspraak wenst te maken op de persoonlijke ondersteuning. Wanneer de tekst van de Bijzondere Voorwaarden in strijd zou zijn met de tekst van de Algemene Voorwaarden, geldt de tekst van de Bijzondere Voorwaarden.

Voor de producten en diensten die in het kader van het lidmaatschap van De WerkConsulent B.V. worden geleverd door de samenwerkingspartners, gelden de voorwaarden van de betreffende partner.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
In het kader van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • De WerkConsulent B.V.: De besloten vennootschap De WerkConsulent B.V.;
 • Lid: een in Nederland werkzaam natuurlijk persoon, alsmede diens bij De WerkConsulent B.V. aangemelde en op hetzelfde adres wonende gezinsleden, die met De WerkConsulent B.V. een overeenkomst is aangegaan en die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd;
 • Samenwerkingspartners: ondernemingen die in samenwerking met De WerkConsulent B.V. diensten en of producten aanbieden in het kader van het hierna te melden lidmaatschap.
Artikel 2. Totstandkoming lidmaatschap
Het lidmaatschap komt tot stand nadat de volledig ingevulde aanmelding De WerkConsulent B.V. heeft bereikt en deze de acceptatie van de aanmelding schriftelijk, al dan niet per E-mail, heeft bevestigd aan het lid.

Artikel 3. Inhoud lidmaatschap
Lid 1.
Het lidmaatschap geeft toegang tot gratis en betaalde producten en diensten van opdrachtnemer en samenwerkingspartners die exclusief aan het lid worden aangeboden.
Lid 2.
Indien het lid van De WerkConsulent B.V. en/of haar samenwerkingspartners producten en/of diensten betrekt, vindt steeds controle plaats of het lidmaatschap nog voortduurt en/of er redenen voor opschorting zijn.
Lid 3.
Naast de eigen producten en diensten brengt De WerkConsulent B.V. ook het aanbod van de samenwerkingspartners aan het lid over. De WerkConsulent B.V. is geen partij bij overeenkomsten die ontstaan tussen het lid en de samenwerkingspartners.

Artikel 4. Wijzigingen en aanvullingen
De WerkConsulent B.V. heeft het recht de lidmaatschapsprijs voor het lidmaatschap en/of de algemene voorwaarden en-bloc te herzien. Het lid wordt van een herziening van de lidmaatschapsprijs en/of algemene voorwaarden door De WerkConsulent B.V. op de hoogte gesteld. Wanneer het lid niet akkoord gaat met de herziening heeft deze het recht de overeenkomst binnen 15 dagen nadat deze van de herziening op de hoogte is gebracht, per direct te beëindigen. Van het recht van directe beëindiging na herziening kan het lid geen gebruikmaken indien:
 • de herziening het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • de herziening een verlaging van de abonnementsprijs bij gelijkblijvend aanbod inhoudt;
 • de herziening een uitbreiding van het aanbod met een niet hogere abonnementsprijs inhoudt.
Artikel 5. Duur en beëindiging van lidmaatschap
Lid 1.
Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lid 2.
Het lidmaatschap eindigt door opzegging door De WerkConsulent B.V. of het lid aan het einde van de maand volgend op de maand waarin het lidmaatschap door het lid is opgezegd. Opzeggen kan schriftelijk, per E-mail of via Mijn WerkConsulent.
Lid 3.
Het lidmaatschap eindigt automatisch één maand na overlijden van het lid. De WerkConsulent B.V. dient hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld.
Lid 4.
Na beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle door of vanwege het lidmaatschap verkregen voordelen (kortingen). Tevens stopt, op het moment dat het lid te kennen heeft gegeven het lidmaatschap te willen beëindigen, een eventueel op dat moment lopende persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent.


Artikel 6. Lidmaatschapsprijzen en tarieven
Lid 1.
Lidmaatschapsprijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
Lid 2.
Voor de aangeboden producten en diensten van de samenwerkingspartners gelden de door hen geboden tarieven en condities.
Lid 3.
De prijs van een eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van afname of de prijs die schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 7. Betaling
Lid 1.
De verschuldigde maandelijkse lidmaatschapsprijs wordt voor het einde van de betreffende maand geïncasseerd door middel van een automatische bankopdracht. Indien de automatische afschrijving niet kan worden uitgevoerd – ongeacht de reden daarvan – verplicht het lid zich om de lidmaatschapsprijs binnen veertien dagen na de daartoe ontvangen herinnering te voldoen.
Lid 2.
De afname van producten en/of diensten van De WerkConsulent B.V. verplicht het lid tot betaling op de door De WerkConsulent B.V. aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is. De betalingstermijn, indien betaling met Ideal niet mogelijk blijkt, bedraagt veertien dagen na verzending van de factuur.
Lid 3.
Indien betaling niet binnen de geldende betalingstermijn is voldaan, heeft De WerkConsulent B.V. recht de wettelijke rente over het factuurbedrag te berekenen vanaf de vervaldag van die factuur. Eventueel door De WerkConsulent B.V. te maken incassokosten komen voor rekening van het lid.

Artikel 8. Opschorting
De WerkConsulent B.V. heeft, indien het lid tekortschiet in enige verplichting jegens De WerkConsulent B.V., of indien De WerkConsulent B.V. gegronde redenen heeft aan te nemen dat het lid tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens De WerkConsulent B.V., het recht de verplichtingen voortvloeiende uit hoofde van het lidmaatschap op te schorten, zowel die verplichtingen waarop de tekortkoming betrekking heeft als alle overige overeenkomsten gesloten tussen De WerkConsulent B.V. en het lid.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Lid 1.
De WerkConsulent B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (indirecte) schade en/of verliezen die het lid of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst, tenzij in de tussen partijen gesloten overeenkomst nadrukkelijk anders is overeengekomen. In ieder geval kan de door De WerkConsulent B.V. te vergoeden schade nooit hoger zijn dan de totale door het lid in één jaar te betalen lidmaatschapsprijs.
Lid 2.
De WerkConsulent B.V. kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor (indirecte) schade ontstaan uit of als gevolg van een door of namens de samenwerkingspartner gedaan aanbod en/of de in dat kader met de samenwerkingspartner gesloten overeenkomsten.


Artikel 10. Persoongegevens
Lid 1.
De bij aanvraag of wijziging van een lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door De WerkConsulent B.V., dan wel een andere tot de De WerkConsulent B.V. Groep behorende rechtspersoon, verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
Lid 2.
Het adressenbestand van De WerkConsulent B.V. zal alleen aan de samenwerkingspartners ter beschikking worden gesteld, uitsluitend ten behoeve van aan leden te verzorgen mailings (in welke vorm dan ook) in het kader van speciale aanbiedingen die ten behoeve van De WerkConsulent B.V. door hen zijn of worden ontwikkeld tenzij het lid zich heeft verzet tegen terbeschikkingstelling van de adresgegevens aan de samenwerkingspartners.


Artikel 11. Toepasselijk recht
Lid 1.
Op de overeenkomst tussen lid en De WerkConsulent B.V. is Nederlands recht van toepassing.
Lid 2.
Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

Bijzondere voorwaarden

Met betrekking tot de persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent in geval van werkloosheid van een lid gelden de navolgende bijzondere voorwaarden:

Artikel 1. Bijzondere uitsluitingen
Voor het lid bestaat geen recht op persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent indien deze:
 • de leeftijd van 22 jaar nog niet heeft bereikt;
 • direct voorafgaand aan een beroep op persoonlijke ondersteuning anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst krachtens artikel 7:610 BW werkzaam is geweest;
 • binnen 6 maanden na ingangsdatum lidmaatschap werkloos wordt;
 • op het moment dat deze een beroep doet op persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent al wordt begeleid, of in de 6 maanden voorafgaand aan dit beroep is begeleid, naar (ander) werk door een ander dan De WerkConsulent;
 • binnen een periode van 6 maanden na afloop van een periode van persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent wederom een beroep doet op persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent.
Artikel 2. Afkoop uitsluitingsvoorwaarden
Leden die geconfronteerd worden met werkloosheid en conform artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden geen recht hebben op persoonlijke ondersteuning komen onder navolgende voorwaarden toch in aanmerking voor de persoonlijke ondersteuning door een consultant:
 • Voor € 1.179,75 inclusief BTW kunnen leden één jaar persoonlijke ondersteuning door een consultant inkopen;
 • Voor € 108,90 inclusief BTW kunnen leden één maand persoonlijke ondersteuning door een consultant inkopen. Aan het aantal in te kopen maanden persoonlijke ondersteuning is geen minimum of maximum verbonden.
Indien leden de afkoop van de uitsluitingsvoorwaarden laten financieren door hun werkgever (zij zijn nog in dienst maar worden binnenkort ontslagen) kunnen zij een aanzienlijk financieel voordeel behalen op bovengenoemde prijsstelling. Dit voordeel is natuurlijk het grootst als je werkgever bereid is een jaar persoonlijke ondersteuning voor je te betalen. Maar ook als je werkgever hiertoe niet bereid is en jij zelf opdraait voor de kosten levert een verrekening via je werkgever grote voordelen op. Dit werkt als volgt:
 • De WerkConsulent stuurt de rekening aan je werkgever, deze kan de BTW aftrekken, dat scheelt jou al 21%;
 • Als jij een ontslagvergoeding krijgt van je werkgever en je laat de rekening verrekenen met je bruto ontslagvergoeding levert dat jou een belastingvoordeel op van minimaal 42%, naast het BTW voordeel van 21%.
Zo kun je, ook al zijn de bijzondere uitsluitingen uit artikel 1 van de Bijzondere Voorwaarden op jouw van toepassing, tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden toch gebruik maken van de persoonlijke ondersteuning door een consultant en zo snel een nieuwe baan vinden. Onderstaand verduidelijken wij deze regeling met enkele rekenvoorbeelden.


Artikel 3. Doel persoonlijke ondersteuning door consultant
Het doel van de persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent is om het lid te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan op de arbeidsmarkt op een vergelijkbaar niveau (functie-inhoud, uren en opleiding) en met een vergelijkbaar aantal gemiddelde gewerkte uren als 6 maanden voorafgaand aan de werkloosheidssituatie. De door De WerkConsulent aangeboden begeleiding is te kenmerken als een inspanningsverplichting, waarbij geen garantie wordt gegeven op een nieuwe baan.

Artikel 4. Inhoud begeleiding
De persoonlijke ondersteuning door een consultant kent een vijftal stadia, te weten:
 • intake en plan van aanpak;
 • diagnose en oriëntatie;
 • aanbodversterking;
 • bemiddeling;
 • nazorg
Intake en plan van aanpak

Samen met het lid worden gesprekken gevoerd, op basis waarvan vervolgens in overleg met het lid een plan van aanpak wordt opgesteld. Indien het lid zich niet kan vinden in het plan van aanpak, kan dit worden voorgelegd aan een andere consultant van de WerkConsulent in het kader van een second opinion. Indien daartoe, naar mening van De WerkConsulent, aanleiding is, wordt het plan van aanpak aangepast. Indien blijkt dat het lid naar het oordeel van De WerkConsulent niet bemiddelbaar is, of onvoldoende gemotiveerd, wordt de begeleiding door De WerkConsulent gestaakt.

Diagnose en oriëntatie
Indien noodzakelijk dan wel wenselijk geacht om een goed beeld te krijgen van de realistische beroepsmogelijkheden van het lid vindt een nadere diagnose en oriëntatie plaats. Om te bepalen wat de realistische beroepsmogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn, worden adequate instrumenten uit het testcentrum van De WerkConsulent ingezet ter bepaling van de kennis, kunde, vaardigheden en kwaliteiten van het lid en de realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt die daarbij behoren. Onder ‘realistische mogelijkheden op de arbeidsmarkt’ worden verstaan die functies die het lid zou kunnen vervullen op gelijk niveau en met vergelijkbare arbeidsvoorwaarden als zijn laatste functie(s), voor welke functies voldoende aanbod is binnen de directe woonomgeving of binnen een toelaatbare reisafstand (45 minuten enkele reis).

Aanbodversterking
Her- en bijscholing en cursussen kunnen worden ingezet indien er naar mening van De WerkConsulent geen realistische beroepsmogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt voor de lid gemeten naar het huidige kennis-, kunde- en vaardighedenniveau. (Vaardigheids) trainingen kunnen worden ingezet indien dit naar mening van De WerkConsulent noodzakelijk is om een lid te herplaatsen op de arbeidsmarkt. Instrumenten die worden ingezet in het kader van aanbodversterking worden niet vergoed door De WerkConsulent en komen voor rekening van het lid. Hiertoe zal De WerkConsulent voorstellen doen aan het lid.

Bemiddeling
Het lid krijgt, vanaf aanvang persoonlijke ondersteuning door een consultant, gedurende 12 maanden begeleiding bij het zoeken naar ander passend werk op de wijze zoals beschreven in het individuele,voor het lid opgestelde, plan van aanpak. Indien het bemiddelingstraject niet binnen 12 maanden tot een nieuwe baan heeft geleid, wordt de persoonlijke ondersteuning door een consultant beëindigd dan wel kan het lid verdere begeleiding per maand inkopen tegen de maandvergoeding zoals opgenomen in artikel 2 van de Bijzondere Voorwaarden.

Nazorg
In de eerste 6 maanden na het vinden van een nieuwe passende werkplek, gerekend vanaf aanvangsdatum arbeid, heeft het lid recht op maximaal 2 adviesgesprekken, teneinde het lid te begeleiden op zijn nieuwe werkplek.

Artikel 5. Ingangsdatum
De persoonlijke ondersteuning door een consultant van De WerkConsulent neemt op zijn vroegst een aanvang vanaf de eerste werkloosheidsdag.

Artikel 6. Samenloop begeleidingstrajecten
Indien het lid gelijktijdig soortgelijke professionele begeleiding krijgt van anderen dan De WerkConsulent, behoudt De WerkConsulent zich het recht voor de begeleiding, tijdelijk, te weigeren dan wel te beëindigen.